Η Crispy King αναγνωρίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης των πληροφοριακών αγαθών τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό της καθώς και την υποχρέωση συμμόρφωσης με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Πολιτική Ασφάλειας αποτελεί το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται η Crispy King, παρέχοντας καθοδήγηση σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και επεξεργασίας των πληροφοριών. Η Πολιτική Ασφάλειας αποτελείται από σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Crispy King διαχειρίζεται και προστατεύει τους Πληροφοριακούς της Πόρους (Information Assets). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου μέσα στην Crispy King, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τα καθήκοντά του.

Όπως κάθε κοινωνία χρειάζεται νόμους και κατευθυντήριες γραμμές / οδηγίες για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της, κάθε επιχείρηση / οργανισμός χρειάζεται μια συγκεκριμένη Πολιτική Ασφάλειας (ΠΑ) που θα εξασφαλίζει την αξιόπιστη, οργανωμένη και αποτελεσματική χρήση των πληροφοριακών πόρων.

Ο σκοπός της Πολιτικής Ασφάλειας είναι η ΑΣΦΑΛΗΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων στους τελικούς πελάτες ή συνεργαζόμενους φορείς.

Στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου γενικών οδηγιών για την προστασία των πληροφοριών , η εφαρμογή του οποίου εξασφαλίζει ένα αποδεκτό επίπεδο Ασφάλειας.

Επιπροσθέτως, στόχος είναι να θέσει περιορισμούς που αφορούν στην πρόσβαση και στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων, μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και άλλων σχετικών πληροφοριακών μέσων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων, εγγράφων και λογισμικού που η Crispy King κατέχει και χρησιμοποιεί με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.

Πρωταρχικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας είναι επίσης:

  • Η προστασία των πληροφοριών της Crispy King.
  • Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της Crispy King.
  • Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία).
  • Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας.
  • Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών της Crispy King αλλά και την αποτελεσματική απόκριση όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
  • Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών μας, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
  • Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα.

Για το λόγο αυτό η Crispy King λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται.

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

Η Crispy King κάνει χρήση τέτοιων cookies για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεων ασφαλούς αναζήτησης, για να σας προσφέρουμε πιο σχετικές διαφημίσεις, για να μετρήσουμε τους επισκέπτες που λαμβάνει μια σελίδα, για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας, για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας ή για την απομνημόνευση των ρυθμίσεων διαφημίσεων.